หน้าแรก
กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ณ ปัจจุบัน แยกตามคณะ
คลิ๊กที่คณะเพื่อดูสถิติรายสาขา
ปีการศึกษา วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร พยาบาลศาสตร์ รวม
2558 6 9 52 29 11 0 0 107
2559 20 23 19 36 8 0 0 106
2560 10 26 30 33 10 0 0 109
2561 11 32 49 55 9 2 0 158
2562 17 30 60 42 10 3 0 162
2563 159 360 219 130 49 10 0 927
2564 177 396 259 179 68 30 0 1,109
2565 116 543 328 159 59 15 50 1,270
2566 167 543 356 236 113 20 47 1,482
รวม 683 1,962 1,372 899 337 80 97 5,430