หน้าแรก
กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ณ ปัจจุบัน แยกตามสาขาวิชา คณะครุศาสตร์
ปีการศึกษา สังคมศึกษา การศึกษาปฐมวัย หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษ หลักสูตรและการสอน ภาษาจีน ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว การสอนภาษาจีน การบริหารการศึกษา วิธีวิทยาการวิจัยและการประเมิน จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว การประถมศึกษา ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาไทย) ครุศาสตรบัณฑิต (ภาษาอังกฤษ) ครุศาสตรบัณฑิต (จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว) ครุศาสตรบัณฑิต (การสอนภาษาจีน) ครุศาสตรบัณฑิต (สังคมศึกษา) ครุศาสตรบัณฑิต (คอมพิวเตอร์) ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษาปฐมวัย) รวม
2558 21600000000000000000000 9
2559 211412300000000000000000 23
2560 131300143100000000000000 26
2561 361532120000000000000000 32
2562 58073020021200000000000 30
2563 935848200630104211780000000000 360
2564 78601489405402422218283000000000 396
2565 87591226316061018202417215570000000 543
2566 009801200000000106089801628732660 543
รวม 2711962862453951863531044615361511789801628732660 1,962