หน้าแรก
กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ณ ปัจจุบัน แยกตามสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
ปีการศึกษา การท่องเที่ยว นิเทศศาสตร์ การจัดการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการ การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ การบัญชี การจัดการ บัญชีมหาบัณฑิต การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การจัดการ การบัญชี การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจดิจิทัล การจัดการธุรกิจดิจิทัล บัญชีบัณฑิต บัญชีบัณฑิต การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ บริหารธุรกิจ(การตลาด) บริหารธุรกิจ(เศรษฐศาสตร์พัฒนาธุรกิจและการลงทุน) บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจเอเซีย) บริหารธุรกิจ(การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ) บริหารธุรกิจ(การตลาด) การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ การบัญชี รวม
2558 3364145120000000000000000000000 29
2559 5345421223500000000000000000000 36
2560 41012414121011100000000000000000 33
2561 02212233002310041142400000000000 55
2562 0360611008122010110224100000000 42
2563 01415015717000113060124117071000000000 130
2564 0202602089009234030318913082400000000 179
2565 0189010000020000700661822712213654255 159
2566 0235032000020000800191331192018423412732 236
รวม 128773229446404627128101291175231854346656361066987 899