หน้าแรก
กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ณ ปัจจุบัน แยกตามสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา เคมี วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ชีววิทยา สาธารณสุขชุมชน ฟิสิกส์ เคมีประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา)(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา)(ชีววิทยา) ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา)(เคมี) ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา)(ฟิสิกส์) ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา)(คณิตศาสตร์) รวม
2558 131100000000000000 6
2559 177111200000000000 20
2560 022021210000000000 10
2561 251001001100000000 11
2562 071030501000000000 17
2563 8400643620171873000000 159
2564 3300513883263942000000 177
2565 400055160032616500000 116
2566 0000000004001036176760 167
รวม 193112217693194481241212536176760 683