หน้าแรก
กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ณ ปัจจุบัน แยกตามสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปีการศึกษา เกษตรศาสตร์ นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร รวม
2561 200 2
2562 300 3
2563 433 10
2564 18120 30
2565 1320 15
2566 1190 20
รวม 51263 80