หน้าแรก
กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ณ ปัจจุบัน แยกตามสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีการศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี การพัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์ ศิลปะและการออกแบบ นิติศาสตร์ ภาษาจีน การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท การเมืองและการปกครอง ภาษาไทย ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภาษาไทย นิติศาสตรบัณฑิต ดนตรีศึกษา รวม
2558 118215253150000000 52
2559 1110741102100000 19
2560 1413735101013000 30
2561 01008427304100100 49
2562 12726527303103000 60
2563 831111637140350286030300 219
2564 132891973130250338032330 259
2565 826017581502504111042104926 328
2566 3240156624012042504598724 356
รวม 361183774277846510815154331992219950 1,372