หน้าแรก
กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ณ ปัจจุบัน แยกตามสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา เทคโนโลยีพลังงาน วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีเซรามิกส์ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ อุตสาหกรรมศิลป์ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีโยธา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)(เทคโนโลยีอุตสาหการ) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)(เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา)(อุตสาหกรรมศิลป์) วิศวกรรมไฟฟ้าอุตสาหกรรม รวม
2558 11421110000000000000 11
2559 07000001000000000000 8
2560 01201000212100000000 10
2561 13201000000020000000 9
2562 00300000000005200000 10
2563 1920300013000021000000 49
2564 061700000150001017030000 68
2565 0630000016000415084300 59
2566 0163000000000132015041428 113
รวม 3493626111461211790226471428 337