หน้าแรก
กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ณ ปัจจุบัน แยกตามสาขาวิชา คณะพยาบาลศาสตร์
ปีการศึกษา พยาบาลศาสตรบัณฑิต รวม
2565 50 50
2566 47 47
รวม 97 97