กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามปีการศึกษา
ปีการศึกษา นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง นักศึกษาทั้งหมด
2554 1,172 2,124 3,296
2555 1,049 1,897 2,946
2556 916 1,730 2,646
2557 769 1,462 2,231
2558 780 1,602 2,382
2559 863 1,622 2,485
2560 758 1,416 2,174
2561 613 1,217 1,830
2562 386 806 1,192
2563 451 883 1,334