กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามปีการศึกษา
ปีการศึกษา นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง นักศึกษาทั้งหมด
2554 1,169 2,130 3,299
2555 1,047 1,902 2,949
2556 901 1,745 2,646
2557 760 1,474 2,234
2558 771 1,611 2,382
2559 855 1,630 2,485
2560 758 1,416 2,174
2561 613 1,220 1,833
2562 388 819 1,207
2563 485 1,035 1,520
2564 516 1,009 1,525
2565 404 936 1,340