หน้าแรก
กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ณ ปัจจุบัน แยกตามวุฒิการศึกษา
ปีการศึกษา ค.บ. ทล.บ. น.บ. บช.บ. บธ.บ. บธ.ม. ป.บัณฑิต รป.ม. วท.บ. ศศ.บ. ค.ม. บช.ม. ปร.ด. ร.บ. นศ.บ. รป.บ. ศล.บ. กจ.ม. ส.บ. วศ.บ. วท.ม. ศศ.ม. พย.บ. กจ.บ. รวม
2558 4152156615153800000000000000 107
2559 10012144140252325420000000000 106
2560 18352250130121800111730000000 109
2561 19527541015012423442842100000 158
2562 29327416000182251933656050000 162
2563 4895301776040261111216281437141518213000 927
2564 48230331310101405010537217332073132639172200 1,109
2565 505194940735122029130370134118581592615610500 1,270
2566 5961987509129804012213074223662454060194740 1,482
รวม 2,152852641354521728615227573108126115481255786312411812219740 5,430
คำอธิบายชื่อย่อ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม
ค.บ.ครุศาสตรบัณฑิต
ทล.บ.เทคโนโลยีบัณฑิต
น.บ.นิติศาสตรบัณฑิต
บช.บ.บัญชีบัณฑิต
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ป.บัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
บช.ม.บัญชีมหาบัณฑิต
ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ร.บ.รัฐศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.นิเทศศาสตรบัณฑิต
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
ศล.บ.ศิลปบัณฑิต
กจ.ม.การจัดการมหาบัณฑิต
ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
วศ.บ.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
พย.บ.พยาบาลศาสตรบัณฑิต
กจ.บ.การจัดการบัณฑิต