หน้าแรก
กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ณ ปัจจุบัน แยกตามปีที่เข้าศึกษา และ ระดับการศึกษา
ปีการศึกษา ป.ตรี (ปกติ) ป.ตรี (กศ.บป.) ป.โท ป.เอก ป.บัณฑิต รวม
2558 8002106 107
2559 77011414 106
2560 9320113 109
2561 108247415 158
2562 115271290 163
2563 870163164 927
2564 97138691714 1,109
2565 1,041276713122 1,270
2566 1,2846330798 1,482
รวม 4,63919724861286 5,431