หน้าแรก
กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาคงอยู่ ณ ปัจจุบัน แยกตามคณะ
คลิ๊กที่คณะเพื่อดูสถิติรายสาขา
ปีการศึกษา วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร พยาบาลศาสตร์ รวม
2554 558 664 801 951 297 31 0 3,302
2555 330 488 959 905 209 62 0 2,953
2556 282 398 867 863 185 52 0 2,647
2557 278 395 709 617 202 33 0 2,234
2558 322 484 797 571 178 31 0 2,383
2559 360 694 707 505 180 39 0 2,485
2560 322 692 571 386 174 29 0 2,174
2561 282 626 417 359 125 26 0 1,835
2562 157 354 378 250 65 13 0 1,217
2563 204 604 371 218 107 16 0 1,520
2564 202 620 340 222 113 32 0 1,529
2565 131 592 371 169 65 15 50 1,393
2566 171 561 367 240 120 20 48 1,527
รวม 3,599 7,172 7,655 6,256 2,020 399 98 27,199