Notice: Undefined variable: condition in /export/mis/www/controller/dashboardController.php on line 185
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หน้าแรก
กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาแรกเข้า แยกตามสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา(เคมี) วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) เคมี วิทยาศาสตร์ทั่วไป ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมีประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมข้อมูล ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา)(ชีววิทยา) ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา)(ฟิสิกส์) ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา)(คณิตศาสตร์) ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา)(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) ครุศาสตรบัณฑิต (การศึกษา)(เคมี) รวม
2554 3344102862371144211600000000000000 558
2555 2008300300460334441330000000000 330
2556 1808300240360302830330000000000 282
2557 150850090160187539210000000000 278
2558 20061002103404663312831500000000 322
2559 2707300190250617138352900000000 360
2560 6071001600048683832391615000000 322
2561 11064001600021613325282912000000 282
2562 2055008000519161223224000000 157
2563 007400600011412111411250000000 204
2564 0060005000440265210446000000 202
2565 00600000004213160300600000 131
2566 000000000000010410017862366 171
รวม 15244871862191114199116281531316225258520737617862366 3,599