Notice: Undefined variable: condition in /export/mis/www/controller/dashboardController.php on line 185
ระบบสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
หน้าแรก
กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาแรกเข้า แยกตามสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปีการศึกษา เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร รวม
2554 17140 31
2555 36260 62
2556 30220 52
2557 23100 33
2558 17140 31
2559 16230 39
2560 17120 29
2561 1394 26
2562 931 13
2563 844 16
2564 19013 32
2565 1302 15
2566 1109 20
รวม 22913733 399