หน้าแรก
กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาแรกเข้า แยกตามปีที่เข้าศึกษา และ ระดับการศึกษา
ปีการศึกษา ป.ตรี (ปกติ) ป.ตรี (กศ.บป.) ป.โท ป.เอก ป.บัณฑิต รวม
2554 2,9251581431462 3,302
2555 2,585207501497 2,953
2556 2,4691343680 2,647
2557 2,18804600 2,234
2558 2,223062593 2,383
2559 2,22404631184 2,485
2560 1,931253515168 2,174
2561 1,526654514185 1,835
2562 1,0587563210 1,217
2563 1,23249518180 1,520
2564 1,198448918180 1,529
2565 1,157276913127 1,393
2566 1,32564307101 1,527
รวม 24,0418487651681,377 27,199