หน้าแรก
กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
จำนวนนักศึกษาแรกเข้า แยกตามวุฒิการศึกษา
ปีการศึกษา รป.บ. น.บ. ค.ม. ค.บ. บธ.ม. วท.บ. บช.บ. บธ.บ. ป.บัณฑิต ศศ.บ. ปร.ด. รป.ม. ทล.บ. บช.ม. วท.ม. ร.บ. นศ.บ. กจ.ม. ศล.บ. ส.บ. วศ.บ. ศ.บ. ศศ.ม. พย.บ. กจ.บ. รวม
2554 465453995544401395966281314360000000000000 3,302
2555 0890625343671625639798614160000000000000 2,953
2556 09406022131523451508438150000000000000 2,647
2557 0970633172621952980690017131200000000000 2,234
2558 0900620172771482909377654222030000000000 2,383
2559 09114786142321562041846593105516241000000000 2,485
2560 115841779101821121741682931504053823910281600000 2,174
2561 9687156420121761921852011406542332924202900000 1,835
2562 8763374200624213601882103742261420262291000 1,217
2563 766524578046341281801758047144018202025272200 1,520
2564 8264515410652612218013918064223824301344200400 1,529
2565 6360385626304279127145130200649199153020010500 1,393
2566 678813617240509410112770210146245244162094840 1,527
รวม 6321,0262628,4121652,4391,4163,3911,3776,03516812638444253551671181462071383259840 27,199
คำอธิบายชื่อย่อ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
น.บ.นิติศาสตรบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ค.บ.ครุศาสตรบัณฑิต
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต
บช.บ.บัญชีบัณฑิต
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต
ป.บัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต
ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
ทล.บ.เทคโนโลยีบัณฑิต
บช.ม.บัญชีมหาบัณฑิต
วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ร.บ.รัฐศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.นิเทศศาสตรบัณฑิต
กจ.ม.การจัดการมหาบัณฑิต
ศล.บ.ศิลปบัณฑิต
ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
วศ.บ.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ศ.บ.เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
พย.บ.พยาบาลศาสตรบัณฑิต
กจ.บ.การจัดการบัณฑิต