กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปีการศึกษา ปกติ กศ.บป. บัณฑิต บัณฑิต กศ.บป. บัณฑิต ปกติ ปกติ รวม
2554 2926112821146000 3,303
2555 258520701610000 2,953
2556 24691340440000 2,647
2557 218800460000 2,234
2558 2223036409300 2,383
2559 222401265018400 2,485
2560 1913258420168711 2,174
2561 14916575201851025 1,835
2562 10477567800110 1,217
2563 12104915440180220 1,520
2564 118744998018080 1,526
2565 1148271865012720 1,387
รวม 22,61173886970461,1176036 25,664
คำอธิบายชื่อย่อ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม
ปกติปกติ
กศ.บป.กศ.บป.
บัณฑิตบัณฑิตศึกษา(ปกติ)
บัณฑิตบัณฑิตศึกษา
กศ.บป.กศ.บป.
บัณฑิตบัณฑิตศึกษา
ปกติการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ปกติปกติ(นักศึกษาแลกเปลี่ยน)