กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปีการศึกษา ปกติ กศ.บป. บัณฑิต บัณฑิต กศ.บป. บัณฑิต ปกติ ปกติ รวม
2554 2926112821146000 3,303
2555 258520701610000 2,953
2556 24691340440000 2,647
2557 218800460000 2,234
2558 2223036409300 2,383
2559 222401265018400 2,485
2560 1913258420168711 2,174
2561 14916575201851025 1,835
2562 10447567800110 1,214
2563 12014915440180220 1,511
รวม 20,26466759807468105036 22,739
คำอธิบายชื่อย่อ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม
ปกติปกติ
กศ.บป.กศ.บป.
บัณฑิตบัณฑิตศึกษา(ปกติ)
บัณฑิตบัณฑิตศึกษา
กศ.บป.กศ.บป.
บัณฑิตบัณฑิตศึกษา
ปกติการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ปกติปกติ(นักศึกษาแลกเปลี่ยน)