กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปีการศึกษา ค.บ. ค.ม. ค.ม. น.บ. บช.บ. บธ.บ. บธ.ม. ป.บัณฑิต ปร.ด. รป.บ. รป.ม. วท.บ. ศศ.บ. ทล.บ. บช.ม. วท.ม. ค.ม. ปร.ด. ร.บ. กจ.ม. นศ.บ. ศล.บ. ส.บ. ค.ม. วศ.บ. ศ.บ. ศศ.ม. ศศ.ม. ค.ม. พย.บ. รวม
2554 99545854139596546214463644081400000000000000000 3,303
2555 625008916256334971401636798600000000000000000 2,953
2556 6020094234515210801531584300000000000000000 2,647
2557 633009719529817000172626901312000000000000000 2,234
2558 620009014829017935042277776220300000000000000 2,383
2559 78600911562041418412002326595516214194100000000000 2,485
2560 7910084112174016871150182293405317882103928160000000 2,174
2561 64200877619201858960121201654215633242920290000000 1,835
2562 4201506342136001887062188374216326201426226910000 1,217
2563 57818065341280180176046175471407402018202562721100 1,520
2564 5402806426122018010820651386422168383024134342000430 1,526
2565 5561806042830127263030140206617114991915302200010250 1,387
รวม 7,78812489381,3663,3011571,276995651262,3995,9033635024956230911314312216518763115550 25,664
คำอธิบายชื่อย่อ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม
ค.บ.ครุศาสตรบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
น.บ.นิติศาสตรบัณฑิต
บช.บ.บัญชีบัณฑิต
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ป.บัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต
ทล.บ.เทคโนโลยีบัณฑิต
บช.ม.บัญชีมหาบัณฑิต
วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ร.บ.รัฐศาสตรบัณฑิต
กจ.ม.การจัดการมหาบัณฑิต
นศ.บ.นิเทศศาสตรบัณฑิต
ศล.บ.ศิลปบัณฑิต
ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วศ.บ.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ศ.บ.เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
พย.บ.พยาบาลศาสตรบัณฑิต