กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปีการศึกษา ค.บ. ค.ม. ค.ม. น.บ. บช.บ. บธ.บ. บธ.ม. ป.บัณฑิต ปร.ด. รป.บ. รป.ม. วท.บ. ศศ.บ. ทล.บ. บช.ม. วท.ม. ค.ม. ปร.ด. ร.บ. กจ.ม. นศ.บ. ศล.บ. ส.บ. ค.ม. วศ.บ. ศ.บ. ศศ.ม. ศศ.ม. รวม
2554 995458541395965462144636440814000000000000000 3,303
2555 6250089162563349714016367986000000000000000 2,953
2556 60200942345152108015315843000000000000000 2,647
2557 6330097195298170001726269013120000000000000 2,234
2558 6200090148290179350422777762203000000000000 2,383
2559 786009115620414184120023265955162141941000000000 2,485
2560 79100841121740168711501822934053178821039281600000 2,174
2561 642150877619251855960121201654209331929202900000 1,835
2562 4183106342136001886062188374203262014262269100 1,214
2563 574240653412701801730461744714074020182025027211 1,511
รวม 6,68611588141,2983,095162969844161262,3045,62427942163146222691009492636311 22,739
คำอธิบายชื่อย่อ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม
ค.บ.ครุศาสตรบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
น.บ.นิติศาสตรบัณฑิต
บช.บ.บัญชีบัณฑิต
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ป.บัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต
ทล.บ.เทคโนโลยีบัณฑิต
บช.ม.บัญชีมหาบัณฑิต
วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ร.บ.รัฐศาสตรบัณฑิต
กจ.ม.การจัดการมหาบัณฑิต
นศ.บ.นิเทศศาสตรบัณฑิต
ศล.บ.ศิลปบัณฑิต
ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วศ.บ.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ศ.บ.เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต