กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามคณะ
คลิ๊กที่คณะเพื่อดูสถิติรายสาขา
ปีการศึกษา วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร รวม
2554 558 454 1,012 951 297 31 3,303
2555 330 400 1,047 905 209 62 2,953
2556 282 307 958 863 185 52 2,647
2557 278 302 802 617 202 33 2,234
2558 322 359 922 571 178 31 2,383
2559 360 533 868 505 180 39 2,485
2560 322 538 725 386 174 29 2,174
2561 282 503 540 359 125 26 1,835
2562 157 264 465 250 65 13 1,214
2563 204 476 491 217 107 16 1,511
รวม 3,095 4,136 7,830 5,624 1,722 332 22,739