กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามคณะ
คลิ๊กที่คณะเพื่อดูสถิติรายสาขา
ปีการศึกษา วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร รวม
2554 558 664 802 951 297 31 3,303
2555 330 488 959 905 209 62 2,953
2556 282 398 867 863 185 52 2,647
2557 278 395 709 617 202 33 2,234
2558 322 484 797 571 178 31 2,383
2559 360 694 707 505 180 39 2,485
2560 322 692 571 386 174 29 2,174
2561 282 626 417 359 125 26 1,835
2562 157 354 378 250 65 13 1,217
2563 204 604 371 218 107 16 1,520
2564 200 620 339 222 113 32 1,526
2565 131 587 371 168 65 15 1,337
รวม 3,426 6,606 7,288 6,015 1,900 379 25,614