กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) เทคโนโลยีเซรามิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีไฟฟ้า อุตสาหกรรมศิลป์ นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)(เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)(เทคโนโลยีอุตสาหการ) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ รวม
2554 16136413527244361310000000000000000 297
2555 016002737100024652370000000000000 209
2556 00110313700005200361800000000000 185
2557 001902944000032002022492300000000 202
2558 001202047000029000278141560000000 178
2559 006024277018000017623149261200000 180
2560 00002227603200000001696242741000 174
2561 00001622000000000017234221209000 125
2562 0000411000000000041145752129 65
2563 000011600000000006284200091427 107
2564 00001120000000000000100171062820 113
รวม 1629544123030547431115517823757741889875781951012164456 1,835