กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) เทคโนโลยีเซรามิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีไฟฟ้า อุตสาหกรรมศิลป์ นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)(เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)(เทคโนโลยีอุตสาหการ) วิศวกรรมซอฟต์แวร์ รวม
2554 161364135272443613100000000000000000 297
2555 0160027371000246523700000000000000 209
2556 001103137000052003618000000000000 185
2557 0019029440000320020224923000000000 202
2558 0012020470000290002781415600000000 178
2559 0060242770180000176231492612000000 180
2560 000022276032000000016962427410000 174
2561 000016220000000000172342212090000 125
2562 00004110000000000411457521920 65
2563 0000116000000000062842000927140 107
2564 000011200000000000001001710620280 113
2565 00006300000000000040160052083 65
รวม 162954412363084743111551782375774188987618111110122176523 1,900