กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
ปีการศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบัญชี การตลาด นิเทศศาสตร์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) การจัดการ การจัดการ การจัดการ การท่องเที่ยว บัญชีมหาบัณฑิต การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจดิจิทัล การจัดการธุรกิจดิจิทัล บัญชีบัณฑิต การจัดการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ บัญชีบัณฑิต การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ(เศรษฐศาสตร์พัฒนาธุรกิจและการลงทุน) บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจเอเซีย) บริหารธุรกิจ(การตลาด) การจัดการธุรกิจสมัยใหม่ บริหารธุรกิจ(การวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ) การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ บริหารธุรกิจ(การตลาด) รวม
2554 22127413983100483933140000000000000000000000000 951
2555 16120716299904272243711000000000000000000000000 905
2556 1540234828509208208000000000000000000000000 863
2557 67019553620880083173312700000000000000000000 617
2558 4801485560035051051751022250000000000000000000 571
2559 2901193849027012711454161111371070000000000000000 505
2560 140852739025075710395662720127000000000000000 386
2561 14003929010860242640022161410186541400000000000 359
2562 1000111400018272004000181411111251211715210000000 250
2563 18001318000122200100075224625172914140000000 218
2564 9001024000102430020006581891470128260000000 222
2565 0000190002129060000007618702471365224514 168
รวม 7454811,082510589903795712268016120350464286775758582813657362447465224514 6,015