กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
ปีการศึกษา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการทั่วไป การบัญชี การตลาด นิเทศศาสตร์ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) การจัดการ การจัดการ การจัดการ การท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีมหาบัณฑิต เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการธุรกิจดิจิทัล การจัดการ การจัดการธุรกิจดิจิทัล การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ รวม
2554 22127413983100483933140000000000000000 951
2555 16120716299904272243711000000000000000 905
2556 1540234828509208208000000000000000 863
2557 67019553620880083173371200000000000 617
2558 4801485560035051051751220250000000000 571
2559 2901193849027012711454111611737100000000 505
2560 140852739025075710396561227207000000 386
2561 14054392901086024260401422161018146000 359
2562 1002511140001827200040141718111112121151 250
2563 18025121800012220001059722417614142 217
รวม 7364811,186499546903795711064412220346424252112715033431335293 5,624