กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามสาขาวิชา คณะครุศาสตร์
ปีการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การบริหารการศึกษา การศึกษาปฐมวัย คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว หลักสูตรและการสอน ภาษาไทย เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว การวิจัยและประเมินผลการศึกษา รวม
2554 621001004510047000000 454
2555 97888908640000000 400
2556 0849408940000000 307
2557 0909309227000000 302
2558 93657209732000000 359
2559 1847974010534321411000 533
2560 168737301053562175000 538
2561 18569720922443153000 503
2562 062701564200163680 264
2563 18087751570140056213 476
รวม 96979781275900313137622712293 4,136