กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์) คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา(เคมี) วิทยาการคอมพิวเตอร์ วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ เคมีประยุกต์ เทคโนโลยีสารสนเทศ สาธารณสุขชุมชน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม รวม
2554 3344102862371144211600000000 558
2555 2008300300460443341330000 330
2556 1808300240360283030330000 282
2557 150850090160751839210000 278
2558 20061002103406346312831500 322
2559 2707300190250716138352900 360
2560 6071001600068483832391615 322
2561 11064001600061213325282912 282
2562 2055008000195161223224 157
2563 007400600041112111411250 204
รวม 1524475186218611419911647027328721916759231 3,095