ลงทะเบียนอบรม

หลักสูตร การเขียนอ้างอิงในงานวิชาการ

18/08/2021 - 18/08/2021

13.00-16.30 น.

อาคาร ศูนย์วิทยบริการ (หอสมุดกลาง) ห้อง กาแล 6

หมายเหตุ.

กรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนไม่ถึง 10 คน จะยกเลิกการอบรม

ลงทะเบียนแล้ว 0 คน

ยกเลิก
ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง - แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100.
(088) 251-5737
โทรสาร 054-237399 ต่อ 6000