รายชื่อหลักสูตรที่สามารถเสนอได้

ลำดับ ชื่อหลักสูตร เสนอหลักสูตร
1 Present งานอย่างโดดเด่นด้วย Prezi เสนอหลักสูตรนี้
2 การจัดทำสื่อการเรียนรู้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ E-book เสนอหลักสูตรนี้
3 การจัดทำสื่อบันทึกภาพนึ่งและภาพเคลื่อนไหวบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ เสนอหลักสูตรนี้
4 การใช้ SketchUp ขั้นพื้นฐาน เสนอหลักสูตรนี้
5 การใช้งาน Google Classroom เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ (ออนไลน์) เสนอหลักสูตรนี้
6 การใช้งาน Google Classroom เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษา เสนอหลักสูตรนี้
7 การใช้งาน Microsoft Office Word สำหรับนักศึกษา เสนอหลักสูตรนี้
8 การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ (ออนไลน์) เสนอหลักสูตรนี้
9 การใช้งาน Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ ๒๑ สำหรับนักศึกษา เสนอหลักสูตรนี้
10 การตกแต่งภาพถ่ายดิจิตอลด้วย Adobe Lightroom เสนอหลักสูตรนี้
11 การถ่ายภาพและการตกแต่งภาพด้วยสมาร์ทโฟน เสนอหลักสูตรนี้
12 การนำภาพถ่ายมาทำ Video Presentation เสนอหลักสูตรนี้
13 การประยุกต์ใช้โปรแกรม Microsoft Excel ในการทำงาน เสนอหลักสูตรนี้
14 การผลิตสื่อนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีทางการศึกษา เสนอหลักสูตรนี้
15 การพัฒนา Web application ขั้นสูง เสนอหลักสูตรนี้
16 การพัฒนา Web application เบื้องต้น เสนอหลักสูตรนี้
17 การพิมพ์ด้วยโปรแกรม Microsoft Office Word เสนอหลักสูตรนี้
18 การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS) เสนอหลักสูตรนี้
19 การวิเคราะห์คอนเทนต์ทางการตลาดออนไลน์(ฺBand&Content Marketing) เสนอหลักสูตรนี้
20 การสร้างแผนที่ความคิด Mind mapping creativity เสนอหลักสูตรนี้
21 การสร้างแฟนเพจและเทคนิคการโฆษณาธุรกิจบน Facebook เสนอหลักสูตรนี้
22 การสร้างเว็บแอพลิเคชั่นเชิงฐานข้อมูลยุคใหม่ ด้วย PHP, Bootstrap และ MySQL เสนอหลักสูตรนี้
23 การออกแบบโปสเตอร์กราฟิกให้ความรู้ ฉบับการ์ตูน เสนอหลักสูตรนี้
24 ความรู้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 (นักศึกษาใหม่) เสนอหลักสูตรนี้
25 ทบทวนความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ(ติวเตอร์) เสนอหลักสูตรนี้
26 เทคนิคการตัดต่อ VDO และการนำเสนองานผ่าน Youtube เสนอหลักสูตรนี้
27 เทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเพื่อสร้างรายได้บนสื่อออนไลน์ เสนอหลักสูตรนี้
28 โปรแกรมสำนักงานอัตโนมัติเพื่อ สนับสนุนการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ เสนอหลักสูตรนี้
29 มือใหม่หัดสร้างสติ๊กเกอร์ไลน์ by ศูนย์คอมพิวเตอร์ เสนอหลักสูตรนี้
30 สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เบื้องต้น เสนอหลักสูตรนี้
31 ออกแบบแบนเนอร์สำหรับนำเสนอบนสื่ออนไลน์ เสนอหลักสูตรนี้
32 ออกแบบวาดการ์ตูนล้อเลียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เสนอหลักสูตรนี้
ศูนย์คอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
119 หมู่ 9 ถนน ลำปาง - แม่ทะ ต.ชมพู อ.เมือง จ.ลำปาง 52100.
(088) 251-5737
โทรสาร 054-237399 ต่อ 6000