กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปีการศึกษา เกษตรศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร นวัตกรรมและธุรกิจอาหาร รวม
2554 17140 31
2555 36260 62
2556 30220 52
2557 23100 33
2558 17140 31
2559 16230 39
2560 17120 29
2561 1394 26
2562 931 13
2563 844 16
รวม 1861379 332