กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีการศึกษา การพัฒนาชุมชน นิติศาสตร์ การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท การปกครองท้องถิ่น สังคมศึกษา ดนตรี รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ ออกแบบประยุกต์ศิลป์ ภาษาไทย ศิลปะและการออกแบบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภาษาจีน ภาษาไทย การเมืองและการปกครอง การสอนภาษาจีน รวม
2554 10854364621032320535136660000000 1,012
2555 9689160883235860124361480000000 1,047
2556 8294150913130510190010445000000 958
2557 7397170933119564106061317270000 802
2558 72904209744212951010733343128000 922
2559 819100111221874883057242034618410 868
2560 33840010321115238403328951563820 725
2561 228700962396254702320629303330 540
2562 146300671886263901526061002624 465
2563 25650098147339450920028044031 491
รวม 606814126461,0542681,94753477072589227462611751822255 7,830