กลับ
สืบค้นบุคลากร
รายชื่อบุคลากร ค้นพบจำนวน 58 รายการ
# เลขประจำตำแหน่ง ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง สังกัดหน่วยงาน เลขที่อ้างอิง(กพ.) รายละเอียดเพิ่มเติม
1 50288 นางสาวกนกกัญญา รวมไมตรี อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
2 30496 นางสาวกมลชนก ถาแก้ว นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
3 30144 นายกฤษดา ชัยเรือง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
4 30177 นายกิตติ ขุนเทา นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
5 6833 รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0187 รายละเอียดเพิ่มเติม
6 50017 ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
7 6824 นางจินตนา อำนาจกิติกร อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0191 รายละเอียดเพิ่มเติม
8 30498 นายไชยวัฒน์ อุดมธาดา นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
9 50126 นางสาวญาดามณี เขื่อนใจ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
10 50036 นายณรงค์ เครือกันทา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
11 012 นายณัฐภูมิ แก้วทองมา นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม รายละเอียดเพิ่มเติม
12 50295 ผศ.ณัฐสินี ตั้งศิริไพบูลย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
13 50192 นางสาวณิชานภาพร จงกะสิกิจ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
14 7513 ผศ.ดอนสัน ปงผาบ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0188 รายละเอียดเพิ่มเติม
15 30026 นายถิรวิทย์ เป็งอินตา นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
16 4993 นายธชนม์ ก้าวสมบูรณ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0182 รายละเอียดเพิ่มเติม
17 50005 ผศ.ธนวรกฤต โอฬารธนพร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
18 50171 ผศ.ธมลวัฒน์ หิรัญชาติอนันต์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
19 50003 รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
20 5080 ผศ.นพนันท์ สุขสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0080 รายละเอียดเพิ่มเติม
21 50194 ผศ.นราธิป วงษ์ปัน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
22 30193 นางสาวนันทวิกา สุทธิพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
23 50127 นายนิวัติ กิจไพศาลสกุล อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
24 30033 นางบุญศรี ศรีแปงวงศ์ นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
25 50147 ผศ.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
26 50006 นายประสงค์ หน่อแก้ว อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
27 6586 ดร.ปัญญา พลรักษ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0185 รายละเอียดเพิ่มเติม
28 50304 ผศ.ดร.ปิญชาน์ ต่อกิตติกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
29 50172 ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
30 4987 ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0190 รายละเอียดเพิ่มเติม
31 30166 นางสาวพัชรินทร์ ใบจันทร์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
32 6831 ผศ.ไพจิตร สุขสมบูรณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0084 รายละเอียดเพิ่มเติม
33 50291 ผศ.มัตติกา บุญมา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
34 50416 นายเมธาวัตน์ กาวิลเครือ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
35 30255 นางสาวรุ่งระวี ปวนปันวงค์ นักวิชาการพัสดุ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
36 50328 นายวรพล คณิตปัญญาเจริญ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
37 0342 นางวรัชญานันท์ เมธีวัชรโยธิน ผู้บริหาร คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0006 รายละเอียดเพิ่มเติม
38 50272 ผศ.ดร.วราคม วงศ์ชัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
39 50273 นางสาววราภรณ์ ทุมชาติ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
40 50008 ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
41 50309 ผศ.วัฒนา มกรโรจน์ฤทธิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
42 50011 นายวินัย ต๊ะแสง อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
43 50251 นายวีรชัย สว่างทุกข์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
44 0911 ผศ.ศรายุทธ มาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0178 รายละเอียดเพิ่มเติม
45 50013 นายศักดิ์ชัย ศรีมากรณ์ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
46 50333 นางสาวศิญาพัฒน์ เสนจันทร์ฒิไชย อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
47 6823 ผศ.ศิริมา เอมวงษ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0194 รายละเอียดเพิ่มเติม
48 50290 ผศ.ศิวัช ลาวัลย์วดีกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
49 50019 ผศ.ศุภวุฒิ ผากา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
50 50018 ผศ.สกล จิโนสวัสดิ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
51 50308 รศ.ดร.สกลวรรณ ห่านจิตสุวรรณ์ รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
52 50212 นายสมพร ติ๊บขัด อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
53 50289 ผศ.สรวิศ มูลอินต๊ะ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
54 50016 นายสันติ วงศ์ใหญ่ อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
55 50281 นายอดิศร ถมยา อาจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
56 7523 รศ.ดร.อนิรุจน์ มะโนธรรม รองศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0139 รายละเอียดเพิ่มเติม
57 30099 นางอนุสรา เป็งอินตา นักวิชาการศึกษา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม - รายละเอียดเพิ่มเติม
58 7514 ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 0189 รายละเอียดเพิ่มเติม