กลับ
ทำเนียบผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์
อธิการบดี
ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
ผศ.พงษ์สวัสดิ์ อำนาจกิติกร
รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ปริตต์ สายสี
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ผศ.ดร.พงศธร คำใจหนัก
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ
ผศ.ดร.พิมผกา โพธิลังกา
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ
นางอัจฉริยา ครุธาโรจน์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านวิเทศสัมพันธ์
ผศ.เอกรัฐ อินต๊ะวงศา
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านบริหารทั่วไป
ผศ.วุฒิรัตน์ พัฒนิบูลย์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านติดตามนโยบายและกิจการพิเศษ
ผศ.ดร.วศิน์วิโรตม์ เนติศักดิ์
ผู้ช่วยอธิการบดีด้านสารสนเทศวิชาการและพลังงาน
คณะครุศาสตร์
ผศ.ดร.ปรารถนา โกวิทยางกูร
คณบดีคณะครุศาสตร์
ดร.กนิษฐ์กานต์ ปันแก้ว
รองคณบดีฝ่ายบริหารและกิจการนักศึกษา
ดร.เกศนีย์ อิ่นอ้าย
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพ
ดร.สุจิตรา ปันดี
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ดร.วิยดา เหล่มตระกูล
ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
คณะวิทยาศาสตร์
ผศ.สมศักดิ์ ศรีสวการย์
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
ดร.เยาวเรศ ชูศิริ
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
ผศ.ชัยวุฒิ โกเมศ
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา
ดร.สมศักดิ์ ก๋าทอง
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นางสาววิไลลักษณ์ พรมเสน
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นายอัคจร แม๊ะบ้าน
รองคณบดีฝ่ายบริหารและแผน
นายเทวฤทธิ์ วิญญา
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสื่อสารองค์กร
ดร.บัณศิกาญจ ตั้งภากรณ์
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา
คณะวิทยาการจัดการ
ผศ.ดร.ณัฐนันท์ ฐิติยาปราโมทย์
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ
นายสยุมภู อุนยะพันธ์
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ดร.นุสรา แสงอร่าม
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.ณัฐวุฒิ ปัญญา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการบริการวิชาการและวิจัย
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา
คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
นางสาวณิชานภาพร จงกะสิกิจ
รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพการศึกษา
ผศ.พงษ์ศักดิ์ อยู่มั่น
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
ผศ.ปฐมพงศ์ พรมมาบุญ
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจกรรมพิเศษ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ดร.นันทินา ดำรงวัฒนกูล
คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.ดร.จำเนียร มีสำลี
รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา
ดร.ทิพรัตน์ ติฆะปัญญา
รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริการวิชาการ
ผศ.ปิยะรัตน์ ทองธานี
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและบริหารศูนย์การเรียนรู
สำนักงานอธิการบดี
นายปรีชา ไชยโย
ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นายจตุพร จันทรมา
ผู้อำนวยการกองกลางสำนักงานอธิการบดี
กองนโยบายและแผน
นายวรากร เนือยทอง
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
กองบริการการศึกษา
นางสาวต้องตา จรูญศรีวัฒนา
ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา
นางสาวนงเยาว์ ตะนะวงค์
หัวหน้างานทะเบียนและประมวลผล
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ปรีชา โพธิ์แพง
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.ประหยัด ช่วยงาน
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผศ.นราธิป วงษ์ปัน
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
นายปรมินทร์ วงษ์คำสิงห์
รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สถาบันวิจัยและพัฒนา
ดร.ดวงใจ พุทธวงศ์
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
รองศาสตราจารย์ธิติมา คุณยศยิ่ง
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นายณรงค์ คชภักดี
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผศ.ขจรศักดิ์ วงศ์วิราช
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
นางสาวฉันทาพัฒน์ สมปาน
รักษาการหัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพั
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นางสาวเสาวรีย์ บุญสา
ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นายปราการ ใจดี
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นายเจษฎา ทองสุข
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม
นายประสงค์ หน่อแก้ว
รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม