หน้าแรก
กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปีการศึกษา ปกติ กศ.บป. บัณฑิต บัณฑิต ปกติ บัณฑิต ปกติ รวม
2560 607451011311 651
2561 9842143181525 1,088
2562 71473564700 863
2563 925491242131750 1,216
2564 11504499631780 1,480
รวม 4,380191352433238136 5,298
คำอธิบายชื่อย่อ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม
ปกติปกติ
กศ.บป.กศ.บป.
บัณฑิตบัณฑิตศึกษา(ปกติ)
บัณฑิตบัณฑิตศึกษา
ปกติการจัดการธุรกิจค้าปลีก
บัณฑิตบัณฑิตศึกษา
ปกติปกติ(นักศึกษาแลกเปลี่ยน)