หน้าแรก
กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปีการศึกษา กจ.ม. ค.บ. ค.ม. ทล.บ. บช.บ. บช.ม. บธ.บ. ป.บัณฑิต ปร.ด. ปร.ด. ร.บ. รป.บ. วท.บ. ศล.บ. ศศ.บ. น.บ. นศ.บ. บธ.ม. ส.บ. ค.ม. ค.ม. วท.ม. วศ.บ. ศศ.ม. ศศ.ม. ค.ม. รวม
2560 2572111521134325921000000000000 651
2561 105293224441031585245663911731195210000000 1,088
2562 183591411213850313197733179444701914318000 863
2563 184600362419417571306433171344213019156421110 1,216
2564 305271663262115178810387763121335924042284218023 1,480
รวม 782,44734133116154183813032113279201574881766351015713747133 5,298
คำอธิบายชื่อย่อ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม
กจ.ม.การจัดการมหาบัณฑิต
ค.บ.ครุศาสตรบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ทล.บ.เทคโนโลยีบัณฑิต
บช.บ.บัญชีบัณฑิต
บช.ม.บัญชีมหาบัณฑิต
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต
ป.บัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ร.บ.รัฐศาสตรบัณฑิต
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศล.บ.ศิลปบัณฑิต
ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต
น.บ.นิติศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.นิเทศศาสตรบัณฑิต
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
วศ.บ.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต