หน้าแรก
กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามคณะ
คลิ๊กที่คณะเพื่อดูสถิติรายสาขา
ปีการศึกษา วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร พยาบาลศาสตร์ รวม
2560 180 288 125 33 25 0 0 651
2561 211 262 339 208 52 16 0 1,088
2562 117 225 319 159 32 11 0 863
2563 169 415 384 158 79 11 0 1,216
2564 197 509 420 215 107 32 0 1,480
รวม 874 1,699 1,587 773 295 70 0 5,298