กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามปีการศึกษา
ปีการศึกษา นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง นักศึกษาทั้งหมด
2553 1,454 2,327 3,781
2554 1,172 2,124 3,296
2555 1,049 1,897 2,946
2556 916 1,730 2,646
2557 769 1,462 2,231
2558 783 1,599 2,382
2559 866 1,619 2,485
2560 757 1,416 2,173
2561 608 1,211 1,819
2562 381 801 1,182