กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามปีการศึกษา
ปีการศึกษา นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง นักศึกษาทั้งหมด
2554 1,172 2,124 3,296
2555 1,049 1,897 2,946
2556 916 1,730 2,646
2557 769 1,462 2,231
2558 781 1,601 2,382
2559 865 1,620 2,485
2560 757 1,416 2,173
2561 609 1,212 1,821
2562 386 804 1,190
2563 419 807 1,226