กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามปีการศึกษา
ปีการศึกษา นักศึกษาชาย นักศึกษาหญิง นักศึกษาทั้งหมด
2554 1,172 2,124 3,296
2555 1,049 1,897 2,946
2556 916 1,730 2,646
2557 769 1,462 2,231
2558 780 1,602 2,382
2559 864 1,621 2,485
2560 757 1,416 2,173
2561 613 1,217 1,830
2562 386 804 1,190
2563 446 864 1,310