กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปีการศึกษา ปกติ กศ.บป. กศ.บป. บัณฑิต บัณฑิต กศ.บป. บัณฑิต ปกติ ปกติ รวม
2553 2964218921648155000 3,826
2554 29261120821146000 3,303
2555 2585207001610000 2,953
2556 246913400440000 2,647
2557 2188000460000 2,234
2558 22230036409300 2,383
2559 2224001265018400 2,485
2560 19122508420168711 2,173
2561 148964045501851025 1,832
2562 102175016500110 1,173
รวม 22,00183592521,2341016302836 25,009
คำอธิบายชื่อย่อ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม
ปกติปกติ
กศ.บป.กศ.บป.
กศ.บป.กศ.บป.
บัณฑิตบัณฑิตศึกษา(ปกติ)
บัณฑิตบัณฑิตศึกษา
กศ.บป.กศ.บป.
บัณฑิตบัณฑิตศึกษา
ปกติการจัดการธุรกิจค้าปลีก
ปกติปกติ(นักศึกษาแลกเปลี่ยน)