กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปีการศึกษา ค.บ. ค.ม. ค.ม. ค.ม. น.บ. บช.บ. บธ.บ. บธ.ม. ป.บัณฑิต รป.บ. รป.ม. วท.บ. ศศ.บ. ปร.ด. ทล.บ. บช.ม. วท.ม. ค.ม. ปร.ด. ร.บ. นศ.บ. ศล.บ. ส.บ. กจ.ม. ค.ม. วศ.บ. ศ.บ. รวม
2553 8662216145317272137380802851492300000000000000 3,826
2554 99545805413959654624636440814140000000000000 3,303
2555 625000891625633497016367986140000000000000 2,953
2556 6020009423451521001531584380000000000000 2,647
2557 633000971952981700172626900131200000000000 2,234
2558 620000901482901793042277776522030000000000 2,383
2559 78600091156204141840023265912551621419410000000 2,485
2560 7911700841121741016811501832937405308823926160000 2,173
2561 64115008776192241859501212005654209332920290000 1,832
2562 413310064401300084062182113731032513252211691 1,173
รวม 6,97213024148031,4343,6832281,1694201542,7736,366762324011143918181716711691 25,009
คำอธิบายชื่อย่อ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม
ค.บ.ครุศาสตรบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
น.บ.นิติศาสตรบัณฑิต
บช.บ.บัญชีบัณฑิต
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ป.บัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต
ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ทล.บ.เทคโนโลยีบัณฑิต
บช.ม.บัญชีมหาบัณฑิต
วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(เคมีประยุกต์)
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ร.บ.รัฐศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.นิเทศศาสตรบัณฑิต
ศล.บ.ศิลปบัณฑิต
ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขชุมชน)
กจ.ม.การจัดการมหาบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วศ.บ.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ศ.บ.เศรษฐศาสตรบัณฑิต