กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปีการศึกษา ค.บ. ค.ม. ค.ม. น.บ. บช.บ. บธ.บ. บธ.ม. ป.บัณฑิต ปร.ด. รป.บ. รป.ม. วท.บ. ศศ.บ. ทล.บ. บช.ม. วท.ม. ค.ม. ปร.ด. ร.บ. กจ.ม. นศ.บ. ศล.บ. ส.บ. ค.ม. วศ.บ. ศ.บ. ศศ.ม. รวม
2554 99545854139596546214463644081400000000000000 3,303
2555 625008916256334971401636798600000000000000 2,953
2556 6020094234515210801531584300000000000000 2,647
2557 633009719529817000172626901312000000000000 2,234
2558 620009014829017935042277776220300000000000 2,383
2559 78600911562041418412002326595516214194100000000 2,485
2560 7910084112174016871150182293405317882103927160000 2,173
2561 64215087761922418559601212016542093302920290000 1,835
2562 418310634213500188606218737420326201426226910 1,212
2563 57324065331250180172045170471403402016202502721 1,494
รวม 6,68511588141,2973,092181969844151262,3035,619279421631422225098939263631 22,719
คำอธิบายชื่อย่อ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม
ค.บ.ครุศาสตรบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
น.บ.นิติศาสตรบัณฑิต
บช.บ.บัญชีบัณฑิต
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ป.บัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต
ทล.บ.เทคโนโลยีบัณฑิต
บช.ม.บัญชีมหาบัณฑิต
วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ร.บ.รัฐศาสตรบัณฑิต
กจ.ม.การจัดการมหาบัณฑิต
นศ.บ.นิเทศศาสตรบัณฑิต
ศล.บ.ศิลปบัณฑิต
ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วศ.บ.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ศ.บ.เศรษฐศาสตรบัณฑิต
ศศ.ม.ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต