กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา จำแนกตามวุฒิการศึกษา
ปีการศึกษา ค.บ. ค.ม. ค.ม. ค.ม. น.บ. บช.บ. บธ.บ. บธ.ม. ป.บัณฑิต รป.บ. รป.ม. วท.บ. ศศ.บ. ปร.ด. ทล.บ. บช.ม. วท.ม. ค.ม. ปร.ด. ร.บ. นศ.บ. ศล.บ. ส.บ. กจ.ม. ค.ม. วศ.บ. ศ.บ. รวม
2553 8662216145317272137380802851492300000000000000 3,826
2554 99545805413959654624636440814140000000000000 3,303
2555 625000891625633497016367986140000000000000 2,953
2556 6020009423451521001531584380000000000000 2,647
2557 633000971952981700172626900131200000000000 2,234
2558 620000901482901793042277776522030000000000 2,383
2559 78600091156204141840023265912551621419410000000 2,485
2560 7911700841121741016811501822937405308823927160000 2,173
2561 64215008776192241859601212015654209332920290000 1,835
2562 417310063421350086062184183742032614262220691 1,208
รวม 6,97713024148021,4363,6882281,1694231542,7726,369832324112143918282736720691 25,047
คำอธิบายชื่อย่อ
ชื่อย่อ ชื่อเต็ม
ค.บ.ครุศาสตรบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
น.บ.นิติศาสตรบัณฑิต
บช.บ.บัญชีบัณฑิต
บธ.บ.บริหารธุรกิจบัณฑิต
บธ.ม.บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต
ป.บัณฑิตประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู
รป.บ.รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
รป.ม.รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต
วท.บ.วิทยาศาสตรบัณฑิต
ศศ.บ.ศิลปศาสตรบัณฑิต
ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ทล.บ.เทคโนโลยีบัณฑิต
บช.ม.บัญชีมหาบัณฑิต
วท.ม.วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
ปร.ด.ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
ร.บ.รัฐศาสตรบัณฑิต
นศ.บ.นิเทศศาสตรบัณฑิต
ศล.บ.ศิลปบัณฑิต
ส.บ.สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
กจ.ม.การจัดการมหาบัณฑิต
ค.ม.ครุศาสตรมหาบัณฑิต
วศ.บ.วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ศ.บ.เศรษฐศาสตรบัณฑิต