กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามคณะ
คลิ๊กที่คณะเพื่อดูสถิติรายสาขา
ปีการศึกษา วิทยาศาสตร์ ครุศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ วิทยาการจัดการ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการเกษตร รวม
2553 442 825 1,073 1,072 384 30 3,826
2554 558 454 1,012 951 297 31 3,303
2555 330 400 1,047 905 209 62 2,953
2556 282 307 958 863 185 52 2,647
2557 278 302 802 617 202 33 2,234
2558 322 359 922 571 178 31 2,383
2559 360 522 879 505 180 39 2,485
2560 322 533 729 386 174 29 2,173
2561 282 500 543 359 125 26 1,835
2562 157 260 465 247 65 13 1,207
รวม 3,333 4,462 8,430 6,476 1,999 346 25,046