กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามสาขาวิชา คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
ปีการศึกษา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม (คอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม) เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการผลิต) เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมซอฟต์แวร์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) เทคโนโลยีเซรามิกส์ เทคโนโลยีโยธา เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีพลังงาน มาตรวิทยาและระบบคุณภาพ เทคโนโลยีโยธา อุตสาหกรรมศิลป์ เทคโนโลยีไฟฟ้า เทคโนโลยีพลังงาน เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)(เทคโนโลยีอุตสาหการ) วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ นวัตกรรมการผลิตและการออกแบบเซรามิกส์ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)(เทคโนโลยีระบบควบคุมอัตโนมัติ) รวม
2553 466843313645264515263000000000000000 384
2554 31614327412435160136000000000000000 297
2555 240037010270231607650000000000000 209
2556 00037003100011052183600000000000 185
2557 000440029000190322220923400000000 202
2558 000470020000120292701415860000000 178
2559 018027072400060071231469122600000 180
2560 03202706220004000016906272410000 174
2561 00022001600000000172304122290000 125
2562 0001100400000000410147522951 65
รวม 1011798631077922346138556171787457838518395877122951 1,999