กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามสาขาวิชา คณะวิทยาการจัดการ
ปีการศึกษา การตลาด การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การบัญชี การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ นิเทศศาสตร์ บริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ) อุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจัดการ การจัดการ บัญชีมหาบัณฑิต การจัดการ การท่องเที่ยว การจัดการธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ การบัญชี การตลาด คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการธุรกิจค้าปลีก การจัดการ การจัดการธุรกิจดิจิทัล การจัดการธุรกิจดิจิทัล เศรษฐศาสตร์ธุรกิจและภาครัฐ การจัดการโลจิสติกส์และธุรกิจระหว่างประเทศ การท่องเที่ยวและธุรกิจบริการ รวม
2553 8832529317219105333700000000000000000 1,072
2554 83274221139391003348140000000000000000 951
2555 99207161162729024423711000000000000000 905
2556 8201542349285008208000000000000000 863
2557 53067195886200083121733700000000000 617
2558 5504814835600051050175122250000000000 571
2559 3802911927490012711614541111371070000000 505
2560 270148525390075751039662720127000000 386
2561 39014541290086042426002216141014618000 359
2562 1101025014001827420000171814111211112013 247
รวม 5758061,0111,333398633901271096224110220346421036447282672912013 6,476