กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีการศึกษา การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท นิติศาสตร์ การพัฒนาชุมชน ภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ ภาษาอังกฤษ การปกครองท้องถิ่น ภาษาจีน ออกแบบประยุกต์ศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ ภาษาไทย ดนตรี สังคมศึกษา ศิลปะและการออกแบบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภาษาจีน การเมืองและการปกครอง ภาษาไทย การสอนภาษาจีน รวม
2553 2853103176380534440754401310000000 1,073
2554 365410805146533632066322100000000 1,012
2555 16899601240603635814832880000000 1,047
2556 15948209001010305104319145000000 958
2557 17977301060640195613193317270000 802
2558 429072010109502127344973343128000 922
2559 09181083048018757221112420346141190 879
2560 084330840230115332110327951568280 729
2561 0872204702509623239620629303360 543
2562 0631303902608614186725061026324 465
รวม 154802683177881265481162,2816332941,087205462331751823624 8,430