กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามสาขาวิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ปีการศึกษา สังคมศึกษา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ดนตรี การพัฒนาชุมชน ภาษาไทยและการสื่อสารทางธุรกิจ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ ภาษาจีน การบริหารและพัฒนาประชาคมเมืองและชนบท ออกแบบประยุกต์ศิลป์ การปกครองท้องถิ่น ศิลปะและการออกแบบ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารสำหรับชาวต่างประเทศ ภาษาจีน ภาษาไทย การเมืองและการปกครอง การสอนภาษาจีน รวม
2553 1315463401031740753532844800000000 1,073
2554 210665132108032054533636460000000 1,012
2555 88148124329603588960163600000000 1,047
2556 91104903182030594101150045000000 958
2557 93611063173019597641700317270000 802
2558 977310144720212909542003343128000 922
2559 11157832281018791480002420346119410 879
2560 103338421330115842300027951568820 729
2561 9623472322096872500020629306330 543
2562 6714391813086632600026061032624 466
รวม 1,087633788294683172,281802548154116126206462331753618224 8,431