กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามสาขาวิชา คณะครุศาสตร์
ปีการศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู การศึกษาปฐมวัย ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย การวัด ประเมินและวิจัยทางการศึกษา การบริหารการศึกษา คอมพิวเตอร์ ภาษาอังกฤษและจิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว หลักสูตรและการสอน เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา จิตวิทยาและการแนะแนว รวม
2553 380178119112142200000 825
2554 62100100100045470000 454
2555 9786888900400000 400
2556 089849400400000 307
2557 092909300270000 302
2558 9397657200320000 359
2559 18410579740034321400 522
2560 16810573730035621700 533
2561 1859269720024431500 500
2562 06462690152001668 260
รวม 1,1691,00882984814822991376268 4,462