กลับ
สถิติจำนวนนักศึกษา
สถิติจำนวนนักศึกษา ตามสาขาวิชา คณะวิทยาศาสตร์
ปีการศึกษา วิทยาศาสตร์ศึกษา(เคมี) วิทยาศาสตร์ศึกษา(ฟิสิกส์) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร์ศึกษา(ชีววิทยา) วิทยาศาสตร์ศึกษา(วิทยาศาสตร์ทั่วไป) วิทยาศาสตร์ศึกษา ชีววิทยา ฟิสิกส์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป เคมี เทคโนโลยีสารสนเทศ เคมีประยุกต์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาธารณสุขชุมชน รวม
2553 412816479537541081600000000 442
2554 6244423710233114116800000000 558
2555 0046308320000413344330000 330
2556 0036248318000303328300000 282
2557 001698515000392175180000 278
2558 00342161200003128634615300 322
2559 0025197327000383571619200 360
2560 0001671600038326848931516 322
2561 00016641100033256121821229 282
2562 0008552000161195232422 157
รวม 103722152277721891682242426620842926264123167 3,333